motor Gofar – 2021 – autofun – 7

motor Gofar – 2021 – autofun – 6
motor mini Honda monkey Z125 – 2